کلیه پروازی های داخلی جزیره کیش ار ترمینال جدید انجام میشود

کلیه پروازی های داخلی جزیره کیش از ترمینال جدید انجام میشود
سایر اعلانات